Shi Shi

This past month I went camping with a few friends at Shi Shi beach and the views were awesome! Take a peek at a few photos from the trip.

Shi ShiShi ShiShi ShiShi Shi